CHỌN NGHỀ NGHIỆP NÊN THEO LÝ TRÍ HAY CẢM XÚC
Bạn cho rằng đi trên hoa thì có gì mà không tốt? Ai mà chẳng thích sống dễ dàng, ổn định nhưng rồi khi dễ dàng quá lại hoá thở than? Nghe thật vô lý vì làm gì có chuyện đang sướng mà không chịu, rõ là đứng núi này trông núi nọ. Nếu thật...
Đọc tiếp