Kiến trúc sư dữ liệu ( Data Architect) (P.2)
Nếu các kiến trúc sư truyền thống làm nên cấu trúc tòa nhà thì các kiến trúc sư dữ liệu (data architect) là người thiết kế hệ thống quản lý dữ liệu.Kiến trúc sư dữ liệu làm gì? Kiến trúc sư dữ liệu – Data Architect là các chuyên gia CNTT, những người tận dụng các kỹ...
Đọc tiếp