Circle /'sə:kl/ hình tròn      

Square /skweə/ hình vuông

Triangle /'traiæηgl/ hình tam giác               

Rectangle /'rek¸tæηgl/ hình chữ nhật

Pentagon /'pentə¸gɔn/ hình ngũ giác         

Hexagon /'heksəgən/ hình lục giác

Oval /ouvl/ hình bầu dục                           

Cube /kju:b/ hình lập phương

Pyramid /'pirəmid/ hình chóp                       

Sphere /sfiə/ hình cầu

Times /taims/ lần                                         

Multiply /'mʌltiplai/ nhân

Divide /di'vaid/ chia                                      

Equal /'i:kwəl/ bằng

Minus /'mainəs/ âm                                      

Plus /plʌs/ dương

Addition /ə'dɪʃn/ phép cộng                          

Multiplication /¸mʌltipli'keiʃən/ phép nhân

Subtraction /səb'trækʃən/ phép trừ               

Division /dɪ'vɪʒn/ phép chia

Arithmetic /ə'riθmətik/ số học                       

Algebra /'ældʤibrə/ đại số

Geometry /ʤi'ɔmitri/ hình học                                    

Add /æd/  cộng

Subtract /səb'trækt/ trừ                                

Take away /teik ə'wei/ trừ đi

Squared /skweəd/ bình phương                   

Parallel /'pærəlel/ song song

Length /leɳθ/ chiều dài                                 

Width wɪtθ/ chiều rộng

Height /hait/ chiều cao                                  

Fraction /'frækʃən/ phân số

Total /'təʊtl/ tổng                                           

Percent /pəˈsent/ phần trăm

Volume /'vɔlju:m/ dung lượng                     

Straight line /streɪt lain/ đường thẳng

Curve /kə:v/ đường cong                             

Angle /'æɳgl/ góc

Right angle /rait 'æɳgl/ góc vuông                

Radius /'reidiəs/ bán kính

Diameter /dai'æmitə/ đường kính                 

Percentage /pə´sentidʒ/ tỷ lệ phần trăm

Decimal /'desiməl/ thập phân                       

Square root /skweə ru:t/ căn bình phương

Circumference /sə:'kʌmfərəns/ chu vi đường tròn

Decimal point /'desiməl pɔint/ dấu thập phân


........................................

* Quý phụ huynh và các bạn học sinh quan tâm và cần tư vấn thêm thông tin chi tiết liên quan đến tâm lý, hướng nghiệp, du học các nước, học bổng, visa,... Xin vui lòng để lại thông tin bên dưới. Các chuyên viên của KEYSKILLS sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất.
*Địa chỉ: Lầu 5, 74C Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
*Hotline: 096 269 1068 - 086 611 6068 (zalo/viber)
*Fanpage: KeySkills ; English for Career; Ba mẹ ơi, con chọn nghề gì? ; Cha mẹ đồng hành cùng con chọn nghề tương lai

 

Đăng ký tư vấn